Om Outdoor Impact

JCDecaux, Clear Channel og Ocean Outdoor samarbeider om dekningstall for utendørsmediekanalen. Selskapene har benyttet verdens ledende kompetanse innenfor utendørsforskning – Simon Cooper Associates, som har hatt tilsvarende rolle i utviklingen av Outdoor Impact i flere andre europeiske markeder. TNS Gallup har gjennomført feltarbeidet i det norske markedet. Undersøkelsen er i dag regnet som den mest avanserte metoden for måling av utendørsreklame i verden.

Outdoor Impact er en videreutvikling av den tidligere dekningstallundersøkelsen, og inkluderer blant annet økt detaljeringsnivå gjennom ny datainnsamling og ny rapporteringsmodul med mer funksjonalitet. Outdoor Impact gir annonsører og mediebyråer bedre grunnlag for planlegging av utendørskampanjer.

Nye trafikktall
Last ned
Traffic flow – Outdoor Impact
Last ned
Trafikkanalyse – Nordeca
Last ned

Organisering

Outdoor Impact eies av Utendørsreklameforbundet. Clear Channel, JCDecaux og Ocean Outdoor samarbeider om undersøkelsen. Forbundet har oppnevnt en teknisk komite som har det overordnede metodiske ansvaret og beslutter innholdet i undersøkelsen. Teknisk komite består av representanter fra Clear Channel, JCDecaux, Ocean Outdoor, Anfo (Annonsørforeningen) og Mediebyråforeningen. Clear Channel, JCDecaux og Ocean Outdoor har valgt en global standard for dekningstall. Denne modellen er benyttet bl.a. i England, Irland, Australia, Tyrkia, Sverige, Finland og i alle de baltiske landene. Modellen regnes i dag som den mest avanserte i markedet.

Metoden består av 4 grunnelementer

Trafikktellinger

Tellinger fra veier, kjøpesentre, togstasjoner, t-banestasjoner og P-hus, angir hvor mange mennesker som er i nærheten av en reklamebærer.

Intervjuer

En egen reiseundersøkelse kartlegger – i detalj – reisemønstre i Norge. TNS Gallup har gjennomført nærmere 3000 intervjuer. 680 av disse er gjennomført over 14 dager, for å kartlegge variasjon i daglige rutiner

Synlighetsstudier

Studier som kartlegger hvordan vi observerer omgivelsene. Resultatet av studiene bestemmer hvilke parametre som påvirker synligheten av reklamebæreren.

Klassifisering

Gjennom fotoklassifisering av reklamebærere legger vi inn nøyaktig informasjon om omgivelsene. Selskapene fotodokumenterer plakatens synlighet i et eget program som beregner Visibilty Adjusted Contacts (VAC) for hver reklamebærer.

VAC – en presis valuta

VAC står for Visibilty Adjusted Contacts og betyr at dekningstallene er justert for sannsynlig øyekontakt. Vi vet at kun en andel av de menneskene som passerer en reklameplakat faktisk ser denne, og vi mener det kun er disse som bør danne grunnlaget for mediets prissetting. VAC er begrunnet i mer enn 15 års forskning. Forskningen har kartlagt hvilke faktorer som påvirker synligheten til en reklameplakat.

Hver reklameflate er fotoklassifisert
 • Størrelsen på plakaten
 • Lengste synbare avstand
 • Avstand til veikanten
 • Vinkel mot kjørende trafikk
 • Belysning
 • Side av veien
 • Hastighet

For å måle disse faktorene nøyaktig har vi tatt bilde av hver enkel reklameflate. Disse bildene blir prosessert i et datasystem og lagt til grunn for beregningen av VAC.

Totalt antall (personer i) kjøretøy på en bestemt veistrekning målt i begge retninger

Antall (personer i) kjøretøy som kan oppfatte reklameflaten, og som kjører i den retning hvor reklameflaten vises

Antall som faktisk ser reklamen etter justering av synlighet

Dekningstall
Frekvenskurve
Målgrupper/nedbrytninger

Cafas – ny rapporteringsmodul

Med Outdoor Impact følger en ny rapporteringsmodul med navnet CAFAS. Denne benyttes i alle land hvor Outdoor Impact er etablert. Du som mediekjøper og medieplanlegger får detaljert og grundig informasjon som grunnlag for dine kjøp.

I tillegg til tall for dekning, frekvens, eksponeringer, GRP og CPT, gir CAFAS dekningstall for ulike frevensnivå som 2+, 3+ osv. Programmet gir mulighet til nedbrytninger på kjønn, alder, medie- og handelsvaner.

Utendørsselskapene oppdaterer CAFAS kontinuerlig. Disse oppdateringene gjøres tilgjengelige på www.outdoorimpact.no

Dette er nytt i Cafas:
 • Dekning på pre-definerte frekvensnivå (1+, 2+ osv)
 • Dekningsoppbygning dag for dag (til 14 dager)
 • Justerte dekningstall for dagslys hver måned
 • Dekning i ulike typer områder (handelsområder, langs vei, reiseområder osv)
 • Mer enn 50 ulike nedbrytninger for nøyaktig medieplanlegging
 • Dekningstall for selekterte nettverk

Nedlastinger fungerer kun i Safari, Explorer, Opera eller Firefox.

Installere Outdoor Impact programmet «Cafas» 

Last ned

Oppdatere Outdoor Impact programmet til nyeste Cafas versjon

Last ned

Outdoor Impact database og nettverk 2024

Last ned

Outdoor Impact Installasjonsveiledning

Last ned